close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
فصل زمستان 94، گرمترین فصل سیاسی سال است. در اسفندماه دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار استدر هفتمین روز آن برگزار شود. حدود یکسال است که جریان های سیاسی، برنامه های خود را برای رقابت و کسب بیشترین آرا آغاز کرده اند و در یک هفته اخیر نیز، نامزدهای انتخاباتی در مراکز ثبت نام حضور پیدا کرده و نام نویسی کرده اند. دو انتخابات کنونی نیز مانند دهها انتخابات برگزار شده در گذشته از اهمیت برخوردارند و برگزیده شدن هر فرد، گرو یا جریانی، بر عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاثیرگذار خواهد…