close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
برداشتن روسری و خود نمایی در خیابان هزینه هایی دارد ، برای عده ای این هزینه کالا کردن خود و گذشتن از عفت زنانه است، برای عده ای سود  اقتصادی دارد و برای عده ای دیگر نیز تکمیل پازل برنامه های ضد فرهنگی علیه ملت ایران می باشد اما بیشترین سود را در این چرخه کسانی می برند که به دنبال ناهنجاری های فرهنگی و سود اقتصادی اند و بیشترین ضرر مادی و معنوی را کسانی می کنند که این وسط بازی خورده اند! همیشه این ماهواره نیست که سعی دارد شما را از ارزش هایی که دارید دور کند و یا بازار مصرف سودجویان…