close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
اوشو در این باره می گوید: انسان گمان می کند خواهد مُرد، اما مرگ یک سفسطه است، هیچ کس تا کنون نمرده و هیچ کس تا کنون متولد نشده است، تولد و مرگ فقط دو قسمت ماجرای زندگی جاودان هستند، نه تولد آغاز این ماجراست و نه مرگ پایان آن، تو پیش از تولد وجود داشتی و پس از مرگ وجود خواهی داشت. (اوشو، بیگانه در زمین، ص 22) در جای دیگر میگوید: در مرگ، شخص فقط بدنش را ترک می کند و بلافاصله بدن دیگری را می گیرد. (اشو، راز بزرگ، ص 112) تناسخ نخستین مبنا و مهم ترین اصل آیین های عرفانی هند است. جان ناس، تناسخ را دارای…