من وتو,ماهواره,بهائيت,شبكه هاي ماهواره اي,بفرماييدشام,آكادمي گوگوش,