خزانه خاليست ! جالب است بادراين دولت اگرهيچ چيزهم يادنگرفته باشيم ، يادگرفتيم باخزانه خالي ميتوان خيلي كارها كرد ،كارهايي كه انگارتنها ازكسي برمي آيد كه باكليد آمد! بعضي هانان شب هم ندارندبراي خوردن ودراين روزگارسخت شيب هاي تندكمرخم شده ملت راشكسته است ،بااينكه خزانه خاليست اماپول چندميلياردي تغييردكوراسيون دفتردرهمان خزانه خالي هست ! يك روزسبدكالا مي دهدوعزت ملي راخوردمي كندوروزي ديگرباجشن غيرمتعارف لزگي درسعدآباد دل مردم ايران رامي شكند! مردم هم نمي دانندكه كدام راباوركنند خزانه خالي را ياولخرجي…