ساپورت ، كفش پاشنه بلند ، شلوارلي ، شلوارلي زخمي ، تيشرت هاي تنگ ، مانتوهاي كوتاه وچسبان ، مانتوهاي بدون دكمه وكم دكمه ، كليپس و...همه وهمه اينهاكه من وشماهرروزدههاوشايدصدهاوحتي هزارهاموردازاين رابرتن زنان ايراني كه نماداصيل تمدن ايراني-اسلامي هستند مي بينيم وساده ازكنارآن مي گذريم ! مدل هايي كه صرفابرتن زنان مابراي زيبايي بيشتروشايدجلب توجه جنس مخالف ومدگرايي ميشود ، درحالي كه درباطن اين مدل هاريشه هايي ازترويج بي بندوباري غرب درميان مملكت اسلامي ما دارد ! مدلهايي كه دستپخت غربي است ، ومي توان…