باگاوان شری ساتیا سای بابا، می گفت، در سن 99 سالگی خرقه تهی کرده و هشت سال بعد در جسم دیگری در شهر «میسور» دوباره ظهور خواهد کرد. نام این تجسم الهی «پرما سای بابا» است و گسترش دهنده عشق و ادامه دهنده راه "شیردی سای" و "ساتیا سای" خواهد بود. ساتیا سای بابا در سخنان خود گفته ‌است: «بعد از پرما سای، جهان بار دیگر در صلح و آرامش غوطه خواهد خورد.»معبرسايبري دفاع,عرفان هاي نوظهور,فرقه هاي ضاله,شيطان پرستي,شيطان پرستي درايران,نمادهاي شيطان پرستي,عرفان کیهانی,اوشو,اکنکار,سرخپوستی,رام…