close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
یکی از راههای نفوذ عرفانهای کاذب و تبلیغاتی آنها، القاء تردید و شبهه افکنی است، چون تا زمانی که مردم نسبت به اعتقادات خود محکم باشند، راهی برای نفوذ عقاید جعلی وجود ندارد، به همین دلیل سعی در انداختن شک و تردید در افکار و عقاید مخاطبین خود، در زمینه اعتقاداتشان می کنند و از این آب گل آلود ماهی خود را صید می کنند.تردید داشتن یکی از مقدس ترین ارزش های انسانی است، تردید، رویکرد جستجو گرانه است، تردید خودش چیزی نمی گوید فقط پرسش را مطرح می کند ... تردید باور نداشتن نیست، این چنین است که مذاهب مردم را…