close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
شلوارهای فاق کوتاه، موهای سیخ سیخ ژل زده، تی شرتهای تنگ و... پوشش جوانانی از این مرز و بوم است که به جای ظهور استعدادهایشان در فرآیند پیشرفت کشور ، ترجیح داده اند خود را در مد و لباسهای بی هویت غربی پنهان کنند. چرا؟! ... عده ای به جای اندیشیدن به این سوال آنها را به عقده های روانی و شخصیتی…