دنیا در صد ساله اخیر به دلیل پیشرفت علم و تكنولوژی به سمت مادی‌گرایی سوق پیدا كرد ولیكن كم كم به بن بست رسیدند و هم اكنون مردم اشتیاق زیادی به مسائل متافیزیك و ماوراء جهان ماده دارند چرا كه بشریت متوجه شده كه نیازهایی فوق مادی دارد كه به این نیازها در كارخانه‌ها و محصولات جدید و تنوع در بازار و تكنولوژی پاسخ داده نمی‌شود.معبرسايبري دفاع,عرفان هاي نوظهور,فرقه هاي ضاله,شيطان پرستي,شيطان پرستي درايران,نمادهاي شيطان پرستي,