شیطان پرستی دنیایی را ترسیم می‌کنند که هیچ روزنه امیدی برای آن متصور نیست و به همین دلیل این فرقه نوظهور را جهان تاریک نیز می‌گویند. شیطان پرستان خود کشی را از موارد رایج این آیین و رسیدن به حقیقت می‌دانند و معتقدند که حقیقت در این دنیا بدست نمی‌آید. معبرسايبري دفاع,عرفان هاي نوظهور,فرقه هاي ضاله,شيطان پرستي,شيطان پرستي درايران,