جوامع مدرن در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در میان خود، شاهد ظهور گروه‌ها و فرقه‌های دینی جدید بوده‌اند. این قبیل فرقه‌های دینی جدید، گاه برآمده و وابسته به ادیان بزرگ و کلاسیک یا سنتی‌اند و گاه نیز یکسره مستقل بوده و جدید می‌نمایانند ؛ گاه چون ادیان کلاسیک ، سازمان یافته‌اند و گاه چنین نیستند .معبرسايبري دفاع,عرفان هاي نوظهور,فرقه هاي ضاله,شيطان پرستي,شيطان پرستي درايران,