close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
جوامع مدرن در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در میان خود، شاهد ظهور گروه‌ها و فرقه‌های دینی جدید بوده‌اند. این قبیل فرقه‌های دینی جدید، گاه برآمده و وابسته به ادیان بزرگ و کلاسیک یا سنتی‌اند و گاه نیز یکسره مستقل بوده و جدید می‌نمایانند ؛ گاه چون ادیان کلاسیک ، سازمان یافته‌اند و گاه چنین نیستند .شیطان پرستی یک حرکت شبه فلسفی است . پیروان این فرقه به جای اطاعت از قوانین خدایی یا قوانین طبیعی و اخلاقی عموماً بر پیشرفت فیزیکی خود با راهنمایی‌های موجودی مافوق و یا…