انسان امروزی هرچه  از نظر علمی  وتکنولوژی پیشرفته تر می‌شود  ، گویی  خود وهویتش را بیشتر از پیش  از دست می‌دهد و از فطرت اصلی خود ، که خداجویی می‌باشد ،  بیشتر فاصله می‌گیرد . به علت کج فهمی‌های شدید خود از گرایشهای دینی فاصله گرفته ولی چون ذاتا خداجوست ، به دنبال راهی برای پر کردن خلا های خود می گردد .معبرسايبري دفاع,عرفان هاي نوظهور,فرقه هاي ضاله,شيطان پرستي,شيطان پرستي درايران,