مدرنیته امروز یک اصل اساسی و مهم را سرلوحه خویش قرار داده که عبارتست از اصالت بخشی و ارزش دهی به انسان و لذت‌های انسانی. همان گرایشی که از آن با عنوان اومانیسم یا انسان محوری یاد می‌شود. وقتی این تفکر به عنوان یک اصل و محور برای انسان‌ها قلمداد شود، در تمامی ابعاد و ارکان زندگی جای می‌گیرد و همه چیز تحت تأثیر این نگرش قرار می‌گیرد.فرقه هاي نوظهور,شيطان پرستي,ساتانيسم,شيطان پرستي درايران,اديان هاي جهنمي,دين درخدمت ماديات,معبرسايبري دفاع,