در سال‌های اخیر موج جدیدی از عرفان‌ها، فرقه‌ها، مذاهب و مشرب‌های گوناگون در جهان و به‌خصوص در کشور ما به شدت فراگیر شده است. تهاجم فرهنگی و سهل‌انگاری دینی در تسریع رشد این‌گونه فرقه‌ها تاثیر بسزایی داشته است. اگر به وقایع اجتماعی اخیر بیشتر توجه کنیم متوجه نوع جدیدی از این موج افراطی در جامعه نیز می‌شویم.فرقه هاي نوظهور,شيطان پرستي,ساتانيسم,شيطان پرستي درايران,اديان هاي جهنمي,دين درخدمت ماديات,معبرسايبري دفاع,