در روزگاری که هرکس با هر نیت و مقصودی به دنبال کسب شهرت و محبوبیت ظاهری است و کمتر کسی پیدا می‌شود که از راه درست و مناسب کسب اعتبار کرده و عده‌ای را با خود همراه کند, هستند سوءاستفاده گرهایی که انگشت روی حساس‌ترین و حیاتی‌ترین بعد وجودی هر انسان یعنی فطرت یگانه جوی او گذاشته و به انحاء گوناگون سعی در تحریک و تخریب آن دارند.فرقه هاي نوظهور,شيطان پرستي,ساتانيسم,شيطان پرستي درايران,اديان هاي جهنمي,دين درخدمت ماديات,معبرسايبري دفاع,