پس ازهك سايت درروزهاي ابتدايي سال93ديگرآن روحيه سابق رابراي ادامه كارنداشتم،امابه يادسخنان مقام معظم رهبري افتادم كه ازماتشكركرده بودبراي تلاشهاي بي چشم داشتمان،نه براي اينكه پولي درمي آوريم براي رضاي خدا. به همين دليل آمدم تابگويم معبرسايبري دفاع مي ماندومي جنگدتاانتهابراي رضايت حضرت ولي عصر(عج)ومقام معظم رهبري،وزره اي عقب نمي نشيند. درادامه كارمعبرراتنهانگذاريد!معبرسايبري دفاع,انقلاب اسلامي,دفاع مقدس,شهدا,بنيان گذارانقلاب,