آرايش زنان به دليل ايجاد يک « تصوير غير حقيقي » در بسياري از فرهنگ ها  و ديدگاه هاي اجتماعي مورد انتقاد است . با گسترده شدن استفاده زنان از چنين کالاهايي در قرن نوزدهم ميلادي ، بسياري معتقد بودند که زنان از آرايش به عنوان ماسکي جهت مخفي کردن گناهان و زشتي ها و معايب خود بهره مي گيرند .