پروژه ساپورت كه يكي دوسالي است درتوطئه هاي دشمن قرارگرفته وخيلي زودهم موردقبول دختران وبعضاخانوم هاي ايراني نيزقرارگرفته وباخطرهاي جنسي وغيرجنسي همراه است! ساپورت پوشاني كه ابتدابه عنوان مانكن هاي خياباني آمدندوامروزه به عنوان مدبرتن دختران وزنان جوان مي بينيم ، چيزي كه به نظربرخي عريان بودن بهترازساپورت پوشيدن است ! فرهنگ غربي جايگزين فرهنگ ايراني اسلامي دربين جوانان شده وارزشهاناديده گرفته شده !ساپورت,دختران,هوس راني,خودنمايي,كمبودمحبت,معبرسايبري دفاع,