پروژه‌هایی که ایران‌هراسی را در سینما و تلویزیون آمریکا القا می‌کنند ، وفرهنگ غرب رابه عنوان فرهنگي كامل معرفي ميكند! ايران راكشوري عقب مانده ازلحاظ علمي وفرهنگي به دليل اسلامي بودنش مي داندو...! دراين مقاله سعي دربررسي برخي آثارضدايراني خالي بود(هاليوود)آمريكابپردازيم !ايران هراسي هاليوود,هاليوود,آرگو,هوملند,آمريكا,فيلم آمريكايي,معبرسايبري دفاع,