close
تبلیغات در اینترنت
معبرسایبری دفاع
برای آمریکایی ها سینما یک فرآیند ملی است . و به همین جهت  بخش هنری سینما  در این رویکرد به ظاهر ملی که بیشتر جنبه ی سیاسی پیدا کرده مورد بی توجهی قرار می گیرد .دعوای آمریکایی یا فرانسوی بودن سینما تمامی ندارد .  فرانسوی ها سینما را متعلق به خود می دانند و تعبیرمتشابهی از قاطعیت…