برنامه ریزی برای فرهنگ بخشی به نسل جوان در زمینه مسایل جنسی، امری ضروری است. یعنی باید شیوه ها و فضاها و جزئیات این کار دارای برنامه ای باشد چنان که صبغه علمی آن بر شیوه فرهنگی غلبه کند و در عین حال زمینه انگیزش جنسی را فراهم نکند.مسائل مهم سن بلوغ,سن بلوغ,تربيت جنسي,خانواده,آموزش صحيح درمدرسه,گروه همسالان,معبرسايبري دفاع,حجاب ازديدامام خميني,فاطمه طباطبايي,