شما جوانانى كه گفتیم افسران جوان مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرم هستید،نپرسید كه نقش مادانشجویان در تخریب مسجد ضرار كنونى چیست؛ خوب،خودتان بگردید نقش راپیدا كنيد