سخنان مقام معظم رهبري درموردجنگ نرمي كه عمري به اندازه انقلاب دارد!