يك پاتك مجازي درجنگ نرم...افسران جنگ نرم درفضاي مجازي چه كارهايي مي كنند...