جايگزيني قدرت نرم به جاي جنگ نرم راهكاري براي پرداخت نكردن هزينه هاي گزاف توسط دولت هاي غربي