سونامي فرهنگي كه اذهان رادرجنگ نرم هدف قرارمي دهد.