آزادي هاي يواشكي وفشن،ارتباط اين دوباهم درعرصه تهاجم فرهنگي عليه ايران چيست؟