بررسي وتحليل كامل برنامه آكادمي موسيقي،به راستي آكادمي موسيقي چه مي نوازد؟