سرهنگ جيكاك جاسوسي درلباس سيدبراي ضربه زدن به ايران وناتمام ماندن ملي شدن صنعت نفت