ظريف به چه چيزي درمذاكرات مي خندد؟توهين هاخنده داراست؟