بر خلاف تصور گروهى، راه شناسایى پیامبران واقعى منحصر به این نیست كه مدعى نبوت، داراى معجزه باشد، بلكه همان طور كه معجزه مى تواند ما را به صدق گفتار مدعى نبوت رهبرى كند و موجب مى شود پیامبران واقعى را از مدعیان دروغین تشخیص دهیم، هم چنین گواهى پیامبران پیشین در مورد فرد بعدى، یكى از راه هاى شناسایى پیامبران است. ويژه نامه مبعث رسول اكرم,مكارم اخلاقي رسول خدا,جهان درعصربعثت,مبعث,رسول خدا,حضرت محمد(ص),معبرسايبري دفاع,