بررسي فرقه ضاله شيرازي ها،شبكه هاي به ظاهراسلامي آنهاوهمه چيزدرموردآنها