جَون بن حویّ مَولی اَبی‎ذر الغِفّاری كه بودوچگونه شهيدشد