خرمشهرقطعه اي ازبهشت بود ، دست خدابرسرخرمشهربودونگذاشت بيگانگان ازتصرف آن شادشوند. خرمشهرمحل دليرمردان باغيرتي بودكه همه يك صداويك دل آن رانجات دادندازدست مزدوران بعثي هرچندبه قيمت جانشان.خرمشهر,ويژه نامه خرمشهر,شهادت,بني صدر,صدام,معبرسايبري دفاع,