درحال قدم زدن درمزارشهدابودم ودرحال رفتن برسرمزاردايي شهيدم كه ناخداگاه متوجه حضورپدرشهيدي شدم كه آرام مي گريدوبافرزندش دردودل مي كند! مي گفت:مي بيني محمدجان !تورفتي براي اينكه انقلاب بماندحجاب بماند،رفتي كه اين مملكت به دست دشمنان نيفتد،ولي الان چي؟رييس جمهورم خودش توجه به حجاب نمي كنه ، خيلي راحت ميگه رابطه دختروپسرعاديه! وقتي رفتي گفتي ميرم تادشمن نتونه به مازوربگه ولي الآن همين رييس جمهورخودمون ومسوولاش ميگن كه بايدباهمون دشمني كه توبه خاطرش شهيدشدي رفاقت كنيم! خيلي تكون خوردم ،به خودم گفتم…