چشمانت راببند اي شهيد! ديش هاي ماهواره ايمان رابرده وعشوه ي دختران بزك كرده خياباني دل وهوش جوانان را ، جواناني كه امروزشبيه مادرخودهستندتاپدرشان ! چشمانت راببندكه ماروسياهان كه دم ازدين وايمان مي زنيم نتوانستيم حتي درمحله وكوچه خود موثرباشيم ! اي شهيد ماازديدن چشم هاي توحتي درقاب عكس وپوسترشرم داريم! امروزپس ازوقفه اي كوتاه مدت بامقاله اي باموضوع خيابان گردي بدون روسري آمده ايم ، لطفاتاپايان باماهمراه باشيد.حجاب,تهاجم فرهنگي,روسري,مدل هاي غربي,شبكه هاي ماهواره اي,معبرسايبري دفاع,