برنامه‌ريزي‌هاي جامع متناسب با سياست‌هاي جمعيّتي انجام گيرد/رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و تربيت نسل صالح و كارآمد  سياست هاي كلي كشور,مقام معظم رهبري,معبرسايبري دفاع,سخنان مقام معظم رهبري,