به نظرشمابخش نواونماي فرهنگي فعال شود؟
(76.92%) 10
بله
(15.38%) 2
خير
(7.692%) 1
نظري ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 13