به نظرشماانجمن وخبرنامه سايت فعال شود؟
(53.84%) 7
بله
(30.76%) 4
خير
(15.38%) 2
نظري ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 13