بررسي وتحليل كامل شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان درمعبرسايبري دفاع