امروزمعبري درزمين زده ايم به سمت آسمان براي زنده نگه داشتن ارزشهاي اسلام ناب محمدي